ศธ. สพฐ. สกศ. สกอ. กคศ. สมศ.
ข่าวสารน่าสนใจ แหล่งสืบค้น
ข้อมูลทางวิชาการ
................ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ครูชายแดนใต้ดอทคอม............ ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชม..................
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เว็บไซต์การขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึกษาธิการ
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สกศ.
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ของ สกศ.
งานวิจัย QA.ของ สมศ.
ฐานข้อมูลงานวิจัย
เกี่ยวกับ QA.ของ สมศ.
นิเทศออนไลน์
ข้อคิดมุมมองของ ศน.
" นิเทศออนไลน์ "
ผลงานครูบ้านนอกดอทคอม
ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ
ของข้าราชการครูใน...
" ครูบ้านนอกดอทคอม "
ผลงานครูชายแดนใต้ดอทคอม
ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ
ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน..
" ครูชายแดนใต้ดอทคอม "
j ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ j
อิเล็คทรอนิกส์ใน...
" ศูนย์เครือข่ายเพื่อนครู "
j BLOG น่าอ่านของ... j
เพื่อนครูรุ่นใหม่ใน...
" ศูนย์เครือข่ายเพื่อนครู "
  
j การนำหลักปรัชญา j
เศรษฐกิจพอเพียง
เข้าสู่สถานศึกษา
   j  ทฤษฎี & วิถีครูไทย j
* ทฤษฎี & วิถีการจัด
   การเรียนรู้
&การศึกษาปฐมวัย
* ทฤษฎี & วิถีการบริหาร
   จัดการสถานศึกษา
สถิติ่จำนวนผู้เช้าเยี่ยมชม
Free Hit Counter
 เริ่มวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐
กิจกรรมการศึกษาในรอบปี ๒๕๕๑       กิจกรรมการศึกษาในรอบปี ๒๕๕๐
วิถีคิด & วิธีมองของครูชายแดนใต้ดอทคอม
QA. หมายเหตุวิชาการ
คุยกับเพื่อนครู วันวานที่บ้านปลายเนิน
สื่อและนวัตกรรมของครูชายแดนใต้ดอทคอม ประมวลข่าวทางการศึกษา
า รัฐธรรมนูญฉบับ
    พ.ศ.๒๕๕๐
า แผนการศึกษาชาต
า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
   พ.ศ.๒๕๔๒
า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
   (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
า พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
   พ.ศ.๒๕๔๗
า พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
า พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
   (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
า พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
   ราชการกระทรวง
   ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
า พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร       ราชการกระทรวง
   ศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)    พ.ศ.๒๕๕๓
า พระราชกฤษฎีกาการปรับ
   อัตราเงินเดือนข้าราชการครู
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
า แผนพัฒนาการศึกษา
   นเขตพัฒนาพิเศษ
   เฉพาะกิจ
   จังหวัดชายแดนภาคใต้
   (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕)
า หลักเกณฑ์และวิธีการขอมี
   และเลื่อนวิทยฐานะ
   ข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษา           
                     
   ๑๐   ๑๑
า คู่มือการประเมิน
   ข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษาให้มี
   และเลื่อนวิทยฐานะ

* สายงานการสอน
* สายงานบริหารสถานศึกษา
* สายงานบริหารการศึกษา
       กศน.      สพท.
* สายงานนิเทศการศึกษา
* เอกสารแบบเสนอขอฯ
  และแบบรายงานฯที่เกี่ยวข้อง
                       
           ๑๐   ๑๑
า หลักเกณฑ์การขอมีและ
   เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
   และชำนาญการพิเศษ
   ของข้าราชการครู
   และบุคลากรทางการศึกษา
   ทุกสายงาน เฉพาะในพื้นที่
   ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
   และพื้นที่บางส่วน
   ของจังหวัดสงขลา
   
         

ติดต่อสื่อสารกับครูชายแดนใต้ดอดคอมได้ที่...คลิก!!
นายจำรูญ  เรืองขจร : ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 

สำนักงาน :  เลขที่ 12  ถนนสุขยางค์  ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
รหัสไปรษณีย์ 95000 โทร. 0-7321-1707 ต่อ 16, 25
บ้านพัก : เลขที่ 21/81  ถนนบ้านสถิตย์ภิรมย์  หมู่ 1 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 
โทร. 0-7322-7302 มือถือ. 08-9678-6430 e-mail : r_chum@hotmail.com